• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.05.2023

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym

W dniu 12 maja 2023 roku na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych gości przez p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pawła Ciemnego oraz dyrektora Muzeum dra Jana Maćkowiaka, który omówił rys historyczny powstania Muzeum i zachęcił do zapoznania się z programem działania. Następnie przewodniczący Komisji Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przedstawił program posiedzenia oraz skierował wszystkich zebranych do zapoznania się z przygotowaną wystawą czasową pn. „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, znajdującą się na terenie Muzeum. Podczas obrad główny specjalista Andrzej Zalewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu podsumował przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz ograniczania zagrożeń przy pracy rolniczej z terenu Wielkopolski w roku 2022 oraz wskazał propozycje inicjatyw na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w rolnictwie w drugiej połowie 2023 r. Następnie z-ca dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu Andrzej Okpisz zaprezentował analizę wypadków przy pracy rolniczej oraz podsumował działalność prewencyjną skierowaną do rolników ubezpieczonych w KRUS. Z kolei kierownik biur powiatowych w Śremie i Rawiczu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Michał Pawliczuk omówił realizację programu wymiany osłon wałów przegubowo-teleskopowych dla rolników z Wielkopolski w oparciu o warsztaty przy szkołach rolniczych współpracujących z Wielkopolską Izbą Rolniczą. W dalszej części spotkania Członkowie Komisji wysłuchali prelekcji na temat działań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na rzecz bezpieczeństwa w rolnictwie, które zaprezentowała kierownik działu ochrony roślin i nawozów Katarzyna Florczyk z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Na zakończenie spotkania przewodniczący Komisji podsumował omawiane tematy wystąpień oraz podziękował Członkom Komisji za aktywny udział w spotkaniu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Wojciech Jankowiak - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji do Spraw BHP w Rolnictwie Indywidualnym, Paweł Ciemny - p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, Andrzej Zalewski - Główny Specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, Michał Pawliczuk - kierownik biur powiatowych w Śremie i Rawiczu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Andrzej Okpisz - z-ca dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu,  Mariusz Tatka – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddz. w Poznaniu, Renisław Turbański - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Katarzyna Florczyk - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, podinsp. Piotr Owczarczak – Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Bartosz Nyckowski - Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Jakub Kałek, sekretarz Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym.GIP Przejdź do GIP Porady prawne