Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Deklaracja dostępności Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Szymkowiak.
 • E-mail: sylwia.szymkowiak@poznan.pip.gov.pl
 • Telefon: 61 628 40 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
 • Adres: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań
 • E-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl
 • Telefon: 61 628 40 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Okręgu w Poznaniu, ul. Marcelińska 90

Siedziba Okręgu w Poznaniu znajduje się w budynku, który jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych i zlokalizowana jest na parterze, X, XI i XII piętrze. Do wejścia do budynku prowadzą schody wyposażone w poręcze. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się utwardzone dojście (podest). Po prawej stronie od wejścia znajduje się podjazd do budynku, który umożliwia dostanie się do siedziby PIP OIP osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma progów. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają 90 cm. Dźwigi osobowe, znajdujące się w budynku, mają szerokość 90 cm i są wyposażone w przyciski z alfabetem Braille’a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane kopertą oraz symbolem.

 

 

Siedziba Oddział w Lesznie, ul. Magazynowa 4

Siedziba Oddziału w Lesznie mieści się na II piętrze w budynku częściowo przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, po prawej stronie wejścia znajduje się pochylnia dla wózków. Wewnątrz budynku szerokość ciągów komunikacyjnych i  drzwi (90 cm) zapewnia swobodną komunikację. W budynku brak dźwigu osobowego i pochylni na schodach umożliwiających dostęp osobom z dysfunkcją narządu ruchu do Oddziału OIP. Obsługa niepełnosprawnych interesantów zorganizowana jest w ten sposób, że na parterze budynku znajduje się oznakowany domofon PIP, przy pomocy którego osoba niepełnosprawna może porozumieć się z sekretariatem Oddziału. W takim przypadku pracownik PIP schodzi na parter i udziela stosownej porady. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych oraz pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem  nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Siedziba Oddział w Pile, ul. Dzieci Polskich 26

Siedziba Oddziału w Pile znajduje się na parterze i I piętrze budynku, który jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzą schody wyposażone w poręcze. Przy schodach zapewniony jest elektryczny przyścienny podest ruchomy dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dostanie się do budynku osobom na wózkach inwalidzkich. Korzystanie z podestu odbywa się przy pomocy wezwanego pracownika portierni. W budynku są progi i różnice w poziomach. W budynku brak jest dźwigu osobowego i pochylni na schodach umożliwiających dostęp do budynku oraz wyższych kondygnacji, w związku z czym wejście na I piętro (do Oddziału OIP) dla osób ze schorzeniami ruchu jest utrudnione i możliwe jedynie przy pomocy osób trzecich. Jednakże zapewniony jest dostęp dla osób ze schorzeniami ruchu do pomieszczenia siedziby Oddziału OIP znajdującego się na parterze budynku. W pomieszczeniu na parterze załatwiane są spraw urzędowe przez osoby niepełnosprawne, które nie mogą wejść na I piętro oraz udzielane są porady prawne dla petentów. Po wejściu do budynku dotarcie do siedziby PIP zlokalizowanej na I piętrze wymaga pokonania schodów (dwa biegi po 10 stopni). Po pokonaniu tych barier dostępny jest swobodny, wolny od barier wstęp do kancelarii oraz do biur kierownika oddziału. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Siedziba Oddział w Koninie, ul. Bankowa 14 

Siedziba Oddziału w Koninie mieści się na parterze i I piętrze w budynku, który przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku  odbywa się z poziomu chodnika.  Wewnątrz budynku są schody wyposażone w poręcze. W budynku nie ma progów. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają szerokość 90 cm. Dźwig osobowy  znajdujący się w budynku  wyposażony jest w przyciski z alfabetem Braille’a. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem  nie ma wyznaczonych miejsc parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Siedziba Oddział w Ostrowie Wlkp., ul. Grabowska 29

Siedziba Oddział w Ostrowie Wlkp. znajduje się w piętrowym będącym w wieczystym użytkowaniu PIP. Budynek, w którym mieści się siedziba jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku  prowadzi podjazd o niskim profilu nachylenia. Wewnątrz budynku są schody wyposażone w poręcze. W budynku brak jest dźwigu osobowego i pochylni na schodach, w związku z czym wejście na I piętro dla osób ze schorzeniami ruchu jest utrudnione i możliwe jedynie przy pomocy osób trzecich. Natomiast parter budynku jest całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do biur oraz przestronny hall umożliwiają swobodną komunikację osobom niepełnosprawnym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem  jest jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Udogodnienia

Budynek, w którym mieści się siedziba Okręgowego Inspektoratu w Poznaniu posiada dźwigi osobowe wyposażone w poręcze oraz przyciski z alfabetem Braille’a.

Budynek, w którym mieści się siedziba Oddziału w Pile wyposażony jest w elektryczny przyścienny podest ruchomy dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dostanie się do budynku osobom na wózkach inwalidzkich.

W budynku, w którym mieści się siedziba Oddziału w Koninie znajdujące się dźwig osobowy wyposażony w przyciski z alfabetem Braille’a i głośniki, przez które przekazywana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymał – dogodne dla osób niedowidzących. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Szukaj

Logo PIP

Menu