• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

06.04.2023

Obowiązki pracodawców, dotyczące zatrudniania, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców

W siedzibie Związku Pracodawców Mentor Biznesu w Poznaniu, 5 kwietnia 2023 roku odbyło się szkolenie on-line pn. „Obowiązki pracodawców, dotyczące zatrudniania, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców”. Spotkanie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości przez Panią Swietłanę Walczak - Prezes Związku Pracodawców Mentor Biznesu. Następnie Pani Dobrochna Bubnowska - Dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu, zwróciła uwagę na możliwość przystąpienia do programów społecznych świadczących pomoc cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP, natomiast Pan Paweł Ciemny - Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, podkreślił konieczność przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców wskazując tym samym na konieczność ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy wszystkich zatrudnianych pracowników.

W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Anna Wabich – starszy inspektor pracy, główny specjalista w OIP Poznań, która omówiła podstawowe formy zatrudnienia, obowiązki pracodawców związane z zawieraniem umów z pracownikami, konieczność przygotowania pracownika do pracy (wykonanie badań lekarskich, szkoleń bhp) oraz prawidłowość prowadzenia przez pracodawców akt osobowych pracowników, w tym cudzoziemców. Z kolei prelegentki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, Pani Bożena Jaszczur oraz Pani Natalia Sobańska, zaprezentowały procedury zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz zasady ustalania składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, w tym cudzoziemców. Następnie Pani Swietłana Walczak przypomniała o uprawnieniach, które posiadają obywatele Ukrainy przybywający na teren Polski po 24.02.2022 r., wskazała na wolny dostęp do rynku pracy, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostęp do opieki medycznej. Kolejną prezentację przedstawiła Pani prof. Grażyna Spytek-Bandurska Ekspert Prawa Pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich, która omówiła sytuację cudzoziemców na rynku pracy wobec obecnych wyzwań społeczno-gospodarczych w związku z masowym napływem uchodźców z Ukrainy.

Na zakończenie spotkania prelegenci odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników szkolenia, w którym udział wzięło ponad 190 osób – głównie pracodawców oraz obywatele Ukrainy, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.GIP Przejdź do GIP Porady prawne