• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.09.2022

„Niedziela wolna czy pracująca – dla kogo to prawo ?”

Dnia 28 września 2022 roku w Collegium Iuridicum Novum, Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się VI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” - Niedziela wolna czy pracująca – dla kogo to prawo ? - zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja została objęta patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Głównego Inspektora Pracy.

Wydarzenie rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości przez prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską – Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Tomasza Nieboraka – Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Pawła Ciemnego – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu.

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Anna Musiała z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, która  wprowadziła słuchaczy w tematykę niedzieli i świąt wprawie pracy w kontekście przemian społeczno-kulturowo-technicznych. Kolejnym prelegentem była Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy, która przybliżyła problematykę przestrzegania przepisów dotyczących niedzieli i świąt w świetle kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśliła – prowadzone od 2018 r. kontrole wykazują stosunkowo wysoki stopień respektowania postanowień ustawy, znacznie wyższy niż w przypadku uprzednio obowiązujących unormowań dotyczących zakazu pracy w święto.  Następnie prof. dr hab. Adam Bodnar – Dziekan Wydziału Prawa SWPS, przedstawił ograniczenia pracy w niedzielę i święta w świetle praw i wolności obywatelskich. Przede wszystkim, zwrócił uwagę na stosowane przez sieci handlowe procedery obejścia przepisów ustawy i podkreślił, że przestrzeganie ograniczenia handlu w niedziele wpływa na ukształtowanie się określonej kultury pracy oraz szacunku dla czasu wolnego i odpoczynku pracownika. Nie zabrakło także prelekcji na temat rekompensaty za pracę w niedzielę i święta, którą w oparciu o doktrynę i praktykę przedstawił prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej prezentacji zwrócił szczególną uwagę na odmienne uregulowanie dotyczące zasad udzielania dnia wolnego za pracę
w tzw. wolną sobotę niż za pracę w niedzielę i święta. Następnie Jarosław Lange – Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Regionu Wielkopolska zaprezentował idee niedzieli wolnej od pracy w świetle postulatów związków zawodowych. Podkreślił, że udzielenie innego dnia wolnego za pracę
w niedziele – mimo, że jest zgodne z przepisami prawa - uniemożliwia wykorzystania dnia wolnego
w sposób zgodny z funkcyjną przesłanką społeczną, a więc poprzez spędzenie czasu z partnerem, małżonkiem czy dziećmi. 

Ostatnim punktem konferencji była otwarta dyskusja, w której uczestniczyli: Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy, prof. dr hab. Anna Musiała z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  prof. dr hab. Adam Bodnar – Dziekan Wydziału Prawa SWPS, prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jarosław Lange – Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Regionu Wielkopolska, a także Tomasz Gajdziński – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy
w Poznaniu, który był moderatorem wydarzenia. W debacie poruszono kwestie obowiązku zapewnienia dnia wolnego za niedzielę, w przypadku, gdy w dzień ustalony jako wolny pracownik był niezdolny do pracy, a także wyjątki umożliwiające świadczenie pracy w niedziele i święta.

 

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne