Państwowa Inspekcja Pracy na targach BUDMA 2020 w Poznaniu

Odbywające się w Poznaniu w dniach od 4 do 7.02.2020 r.  Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 są jedną z największych w Europie imprez wystawienniczych branży budowlanej. Ponad 1000 wystawców z Polski i zagranicy przedstawia najnowocześniejsze produkty i rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie. Imprezie towarzyszą cieszące się dużym zainteresowaniem zwiedzających liczne pokazy, prezentacje, konferencje i seminaria. Również Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy z   Porozumieniem ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie zorganizowała 4.02.2020 r. konferencję „Buduj bezpiecznie. Nadzór i prewencja na budowach”. Merytoryczną część konferencji poprzedziły wystąpienia zaproszonych gości oraz uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom szczebla ogólnopolskiego konkursu „Buduj Bezpiecznie”. Konkurs promujący wykonawców robót budowlanych zapewniających bezpieczne stanowiska pracy organizowany jest od 2002 r. na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy. W tym roku po raz pierwszy Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przyznała nagrody na szczeblu centralnym. Ocenianych było 16 laureatów wojewódzkiego etapu konkursu rozstrzygniętego w 2019 r. Spośród laureatów wojewódzkich ośmiu uzyskało rekomendację Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Z grona rekomendowanych firm wyłoniona została trójka zwycięzców  szczebla ogólnopolskiego. Zostali nimi: ADAMIETZ Sp. z o.o. Strzelce Opolskie, wykonawca budynku dydaktycznego Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UMW w Olsztynie (OIP Olsztyn), CFE Polska Sp. z o.o., wykonawca budowy zespołu budynków mieszkalno-usługowych RIVERVIEW przy ul. Angielska Grobla w Gdańsku (OIP Gdańsk) i Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp.k., wykonawca budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Śródka gmina Kleszczewo (OIP Poznań). Przyznano także 13 wyróżnień.

Zwracając się do laureatów i uczestników seminarium, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zapewnił, że „budownictwo, jako jedna z największych i zarazem najbardziej niebezpiecznych pod względem zagrożenia wypadkami dziedzin naszej gospodarki, ma priorytet w planie działań prewencyjno-kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy pracy doskonale rozumiejąc skalę zagrożeń istniejących w tej branży, doceniają wagę działań profilaktycznych w każdym miejscu pracy i robią wszystko, co w ich mocy, by eliminować ryzyko wypadku wynikające z ludzkich niedopatrzeń, błędów i uchybień oraz ze specyfiki metod pracy czy eksploatacji maszyn i urządzeń”. Wyraził przekonanie, że dobre praktyki, wypracowane m.in. przez laureatów konkursu „Buduj bezpiecznie”, posłużą wyrabianiu u pracodawców i pracowników budów stałych nawyków bezpieczeństwa – stosowania się do procedur bezpieczeństwa, korzystania ze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, reagowania na odstępstwa od obowiązujących wymagań. Z kolei w swoim wystąpieniu, Jacek Leczkowski, Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zwrócił uwagę na konieczność stosowania wysokich standardów bezpieczeństwa przez wszystkich uczestników procesu budowlanego. Podkreślił także znaczenie współpracy firm budowlanych zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie promocji dobrych praktyk na budowach, w tym propagowania idei konkursu „Buduj bezpiecznie”. Przed rozpoczęciem części merytorycznej Iwona Hadacz, Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia w Głównym Inspektoracie Pracy, odczytała list okolicznościowy skierowany do uczestników konferencji przez Marlenę Maląg, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie Zbigniew Janowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” wskazał na potrzebę stałej troski o sprawy bezpieczeństwa pracy na budowach zarówno ze strony pracodawców, organizacji związkowych jak i organów Państwowej Inspekcji Pracy. Zwrócił także uwagę na ważną rolę konkursu „Buduj bezpiecznie” w promocji dobrych praktyk w budownictwie. Z kolei Mirosław Drjański, Dyrektor Oddziału ZUS w Poznaniu odczytał list okolicznościowy od prof. Gertrudy Uścińskiej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie Marcin Mitek, Dyrektor Oddziału UDT w Poznaniu odczytał list od Andrzeja Ziółkowskiego, Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Jako ostatni wśród zaproszonych gości głos zabrał Krzysztof Piątek, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rozpoczynając część merytoryczną konferencji Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy omówił działalność nadzorczo-kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy w branży budowlanej. Następnie Michał Wasilewski, Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zaprezentował dobre praktyki sygnatariuszy Porozumienia. Ostatnim prelegentem był Mirosław Leszczyński, starszy inspektor pracy, specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, który przedstawił doświadczenia z realizacji konkursu „Buduj bezpiecznie”. Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja na tematy związane z bezpieczeństwem pracy na budowach.