• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.08.2022

Porady prawne

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE:

dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 61 628 40 05
dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych – 61 628 40 05

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od  9:00 do 15:00


Dodatkowo, bezpłatne telefoniczne porady prawne udzielane są przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy:
dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006
dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 599 000


PORADY OSOBISTE:

W okresie zagrożenia epidemicznego w celu uzyskania osobistej porady prawnej, w tym z zakresu bhp, zaleca się skorzystanie z wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
Uzgodnienie wizyty oraz rejestrowanie osób zainteresowanych skorzystaniem z porady prawnej odbywa się pod numerem:
•    61 628-40-00 – Poznań,  
•    61 628-41-00 – Oddział w Koninie,
•    61 628-41-50 – Oddział w Lesznie,
•    61 628-42-00 – Oddział w Ostrowie Wlkp,
•    61 628-42-50 – Oddział w Pile.

Osoby zarejestrowane mają zagwarantowany termin uzyskania porady, pozostałe osoby niezarejestrowane będą obsługiwane w miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych.

 

w Poznaniu

Porady prawne i techniczne udzielane są pracownikom i pracodawcom na parterze w poniedziałki od 9:00 do 18:00, w pozostałe dni od 9:00 do 15:00.

ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań


w Koninie

Porady prawne i techniczne udzielane są w siedzibie oddziału od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00.

ul. Bankowa 14
62-500 Konin


w Lesznie

Porady prawne i techniczne udzielane są w siedzibie oddziału od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00

ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno


w Ostrowie Wlkp.

Porady prawne i techniczne udzielane są w pok. 1 od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00.

ul. Grabowska 29
63-400 Ostrów Wielkopolski


w Pile

Porady prawne i techniczne udzielane są w siedzibie oddziału od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

 

DODATKOWE FORMY PORAD:

Porady z wykorzystaniem języka migowego

Realizując obowiązek do udostępnienia usług pozwalających na komunikowanie się osób doświadczonych trudnościami w tym zakresie - wynikający z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) - informujemy o możliwości przesyłania korespondencji kierowanej do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz naszych Oddziałów drogą elektroniczną na adresy e-mailowe wskazane na naszej stronie www.poznan.pip.gov.pl w zakładce "Kontakt" bądź faksem na nr (61) 628 40 03.

Zgłoszenia takiego należy dokonać na druku zamieszczonym poniżej, pisemnie na adres OIP ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, elektronicznie na adres kancelaria@poznan.pip.gov.pl*, bądź faksem na nr 
(61) 628 40 03, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem (liczonym od dnia otrzymania wniosku), w którym tłumacz ten będzie niezbędny do załatwiania sprawy w urzędzie.

Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się oraz sprawy związanej z tłumaczeniem.

Formularz zgłoszenia chęci korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.rtf

 


Porady prawne z Karty Nauczyciela

udzielane są w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 9:00 – 13:00 pod numerem telefonu 61 6284 046. Ponadto zapytania z Karty Nauczyciela można przesyłać mailowo na adres kancelaria@poznan.pip.gov.pl *

 

Porady prawne elektroniczne

z wykorzystaniem poczty elektronicznej: 
adres e-mail:  kancelaria@poznan.pip.gov.pl *

przy pomocy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
adres:  /oippoznan/SkrytkaESP

* Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 78, poz. 1071 z poźn. zm.) podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 1)osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska), 2)adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby, 3)przedmiotu sprawy, której dotyczy. Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, z siedzibą: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  iod@poznan.pip.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
 1. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r o Państwowej Inspekcji Pracy;
 2. na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • inne jednostki organizacyjne PIP,
 • uprawnione organy publiczne,
 • podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi.
 2. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane. Szczegółowe okresy reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Państwowej Inspekcji Pracy stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76/18 Głównego Inspektora Pracy z dnia 15 października 2018 r. (dostępne na stronie BIP Państwowej Inspekcji Pracy).
 3. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych będą przechowywane, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
  Dane osobowe zawarte w nagraniach z rozmów telefonicznych mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym w imieniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma także prawo do jej cofnięcia.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych w celu wskazanym w pkt 4 lit. a) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

   


Uprzejmie informujemy, iż dyżur inspektor pracy Anny Ziółkowskiej z zakresu porad prawnych karta nauczyciela i prawo oświatowe z dnia 21.03.2023​ r. został przeniesiony na dzień 28.03.2023​ r..


GIP Przejdź do GIP Porady prawne