• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.03.2023

Webinarium pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, 28 marca br. na zaproszenie  Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, wzięli udział w konferencji pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” zorganizowanej w formie webinarium. Specjaliści z Sekcji Prewencji i Promocji, w oparciu o przygotowane prezentacje, poprowadzili dwa panele konferencyjne. Andrzej Zalewski starszy inspektor pracy, główny specjalista omówił temat „Praca rolnika – dobre praktyki”, zwracając szczególną uwagę na: bezpieczeństwo na terenie  podwórza, w obejściu gospodarstwa oraz właściwy stan budynków, podkreślając zagrożenia powodujące upadki osób oraz sposoby ich ograniczania i eliminacji, właściwy stan instalacji elektrycznej oraz zasady bezpiecznego dźwigania i wykorzystywania sprzętu pomocniczego do transportu wewnątrz gospodarstwa, stosowanie środków ochrony indywidualnej w pracach w rolnictwie. Natomiast Bartosz Nyckowski młodszy specjalista w ramach tematu „Bezpieczeństwo pracy i życia na obszarach wiejskich” uwzględnił następujące zagadnienia: choroby odkleszczowe i zapobieganie zachorowaniom, zagrożenia w stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin oraz sposoby ich eliminowania, zagrożenia pożarowe w rolnictwie i sposoby zapobiegania pożarom oraz ochronę dzieci w gospodarstwie rolnym. Specjaliści OIP poinformowali także o możliwości korzystania z materiałów i wydawnictw PIP z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie oraz zachęcali do pobierania ich w formie elektronicznej z ogólnodostępnych stron internetowych urzędu.

Pozostałe panele konferencji prowadzili pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którzy omówili: zasady bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi, obowiązki rolnika przy zatrudnianiu pracowników sezonowych raz zachęcali rolników do udziału w XX edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Ostatnim z prelegentów był laureat ubiegłorocznej edycji Konkursu na szczeblu centralnym, który zaprezentował gospodarstwo omawiając m.in. elementy istotne dla poprawy jego bezpieczeństwa.

Działanie było kolejnym elementem podnoszenia świadomości rolników w zakresie zasad bezpiecznej pracy i dobrych praktyk w gospodarstwie rolnym i zostało pozytywnie odebrane zarówno przez rolników, jak i organizatorów.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne