„Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników 50+” – konferencja w Poznaniu

Problematyka zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników „50+”, były głównymi tematami konferencji, która odbyła się  10.10.2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Organizatorami konferencji zorganizowanej w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych był Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.  W imieniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego zebranych przywitał prof. dr hab. Krzysztof Malaga, dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej. Następnie otwierając konferencję, Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, zwróciła uwagę na potrzebę podejmowania systemowych działań na rzecz ochrony zdrowia pracowników w aspekcie wydłużania ich aktywności zawodowej i organizowania im odpowiednich warunków  pracy. W części merytorycznej Małgorzata Mądra-Janeda, starszy inspektor pracy – główny specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, przedstawiła najistotniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem zawodowym w aspekcie wydłużania aktywności zawodowej pracowników. Z kolei dr hab. inż. Marcin Butlewski z Politechniki Poznańskiej zaprezentował wskaźniki sprawności populacji Polski w świetle prognoz ONZ, jako zmienne decyzyjne w projektowaniu systemów antropotechnicznych. Tematem kolejnego wystąpienia „Równowaga psychofizyczna pracowników 50+. Jak wykorzystać swój potencjał i ograniczyć skutki stresu zawodowego ?”, była problematyka związana z występowaniem stresu oraz metodami jego ograniczania, które przedstawiła  dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska z Politechniki Poznańskiej. W dalszej części konferencji, Wioletta Grajewska, Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, zaprezentowała działania ZUS w zakresie dofinansowania działań płatników składek w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz utrzymania zdolności do pracy, a także prowadzoną przez ZUS prewencję rentową. Nowe technologie sprzyjających wydłużeniu okresu pracy były z kolei przedmiotem wystąpienia pracowników Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: dr Katarzyny Lis oraz prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego.  Na zakończenie konferencji „Dobre praktyki w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracowników w Volkswagen Poznań”  przedstawili: Dorota Niedbalska,  Kierownik Struktury: Ochrona Zdrowia i BHP VW Poznań, oraz Łukasz Niewada, Kierownik BHP VW Poznań. Spółka Volkswagen Poznań  od lat wdraża innowacyjne rozwiązania organizacyjne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, w tym pracowników 50+. Spółka Volkswagen Poznań jest dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”, którego celem jest promocja pracodawców, którzy zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, pracodawcy, pracownicy służby BHP, partnerzy Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, przedstawiciele organów nadzoru nad warunkami pracy, związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy. Wśród gości konferencji byli także: poseł na Sejm RP Tadeusz Dziuba oraz Roman Budzinowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.