Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony po zmianach od 22 lutego 2016 r.

Zgodnie z ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, nowelizującą Kodeks pracy, w zasadniczy sposób zmieniły się zasady zawierania umów na czas określony. Celem nowelizacji było ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania przez pracodawców tej podstawy zatrudnienia. Istotną nowością jest wprowadzenie:

 W związku z tym:

W nowym systemie prawnym nie ma już znaczenia przerwa między zawartymi umowami terminowymi. Niezależnie więc od długości przerw w zatrudnieniu między tymi samymi stronami stosunku pracy umowy o pracę na czas określony będą mogły zostać zawarte, ale z uwzględnieniem limitów czasu trwania 33 miesięcy i liczby trzech zawartych umów.

Tak więc, jeśli okres zatrudnienia na podstawie terminowej umowy o pracę będzie dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów na czas określony będzie większa niż 3, wówczas stosunek pracy przekształci się w zatrudnienie na czas nieokreślony.

Skutek ten nastąpi:

W sytuacji gdy pracownik będzie wykonywał pracę na podstawie umów o pracę na czas określony, pomiędzy którymi wystąpi przerwa, to upływ okresu 33  miesięcy ustala się, licząc dni zatrudnienia przy założeniu, że miesiąc liczy 30 dni.

Powyższe ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony nie obowiązują w sytuacji:

Jednocześnie by ograniczyć nieuzasadnione wykorzystywanie zatrudnienia terminowego, wprowadzone zostały obowiązki informacyjne dla pracodawcy. Otóż pracodawca, który zawarł umowę na czas określony z powodu konieczności zaspokojenia rzeczywistego okresowego zapotrzebowania na pracowników i jest ono niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy, będzie zobligowany by zawiadomić okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy, wraz ze wskazaniem, przyczyn  obiektywnych leżących po jego stronie.

Takie zawiadomienie trzeba będzie przekazać w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Rozwiązanie umowy na czas określony – stan prawny od 22 lutego 2016 r.

Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z reguły z upływem czasu, na jaki została zawarta. Może zostać rozwiązana również w skutek jej wypowiedzenia.

Ustawa nowelizująca Kodeks pracy zrównuje od 22 lutego 20 16 r., okresy wypowiedzenia umowy na czas określony – również na zastępstwo – z okresami wypowiedzenia, które obowiązują dla umów  na czas nieokreślony. Zostają one więc wydłużone i uzależnione od stażu zakładowego pracownika, czyli okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.
Okres wypowiedzenia umowy na czas określony od 22 lutego 2016 r. wynosi:

Przepisy przejściowe

Ustawa z 25 czerwca 2015 r. nowelizująca Kodeks pracy reguluje również sytuację prawną umów terminowych trwających w dniu wejścia w życie zmian, czyli w dniu 22 lutego 2016 r.
 W tym zakresie przewiduje się, że:

Wzór pozwu