• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Zasady udzielania porad


Porady prawne udzielane przez jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczą wyłącznie przestrzegania przepisów prawa pracy. W szczególności dotyczyć mogą:
• stosunku pracy
• wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
• urlopów wypoczynkowych
• uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem
• zatrudnienia młodocianych
• zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Nie udziela się porad w pozostałym zakresie, w szczególności:
• przepisów ubezpieczenia społecznego (rent, emerytur, zasiłków)
• uprawnień osób poszukujących pracy (bezrobotnych) w tym zasiłków i rejestracji w PUP.
• podatków i innych świadczeń publicznoprawnych
• zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenie, umowy o dzieło, „kontrakty menadżerskie”)
• prawa rodzinnego i spadkowego

Porady prawne w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz w jego oddziałach udzielane są wszystkim zainteresowanym. Porady prawne ukierunkowane są na wskazanie aktu prawnego lub konkretnego przepisu oraz ich interpretacji, a także o dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy.

Porady udzielane telefonicznie ograniczone są do wyjaśnienia prostych stanów faktycznych oraz poinformowania o obowiązujących przepisach.

Porady prawne udzielane pracodawcom nie mogą prowadzić do zastępowania wyspecjalizowanych w obsłudze kadrowo-płacowej podmiotów świadczących usługi pracodawcom.


 

Porady z wykorzystaniem języka migowego


Realizując obowiązek do udostępnienia usług pozwalających na komunikowanie się osób doświadczonych trudnościami w tym zakresie - wynikający z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) - informujemy o możliwości przesyłania korespondencji kierowanej do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz naszych Oddziałów drogą elektroniczną na adresy e-mailowe wskazane na naszej stronie www.poznan.pip.gov.pl w zakładce "Kontakt" bądź faksem na nr (61) 628 40 03.

Zgłoszenia takiego należy dokonać na druku zamieszczonym poniżej, pisemnie na adres OIP ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, elektronicznie na adres kancelaria@poznan.pip.gov.pl, bądź faksem na nr
(61) 628 40 03, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem (liczonym od dnia otrzymania wniosku), w którym tłumacz ten będzie niezbędny do załatwiania sprawy w urzędzie.

Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się oraz sprawy związanej z tłumaczeniem.

Formularz zgłoszenia chęci korzystania z pomocy tłumacza języka migowego rtf

 W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla osób zgłaszających się osobiście w sprawie uzyskania porad, w tym złożenia skargi, do jednostek organizacyjnych OIP w Poznaniu, następujące ograniczenia i zasady:
 1. W okresie zagrożenia epidemicznego osobiste porady prawne, w tym z zakresu bhp, udzielane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
  Uzgodnienie wizyty oraz rejestrowanie osób zainteresowanych skorzystaniem z osobistej porady prawnej odbywa się pod numerem:
  •    61 628-40-00 – Poznań,  
  •    61 628-41-00 – Oddział w Koninie,
  •    61 628-41-50 – Oddział w Lesznie,
  •    61 628-42-00 – Oddział w Ostrowie Wlkp,
  •    61 628-42-50 – Oddział w Pile.
 2. Maksymalny czas trwania indywidulanej porady wynosi 15 minut, a po każdym petencie jest obowiązkowa 10 minutowa przerwa na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.
 3. Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
 • w obiektach OIP przebywać mogą wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (np. gorączka, kaszel, duszności) oraz nie mające w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobami zakażonymi wirusem SARS CoV-2 lub osobami podlegającymi nadzorowi epidemiologicznemu; 
 • należy wchodzić pojedynczo do obiektu jednostki organizacyjnej PIP lub pokoju porad i tylko za zgodą udzielającego porad;
 • mieć założoną osłonę twarzy obejmującą: nos i usta; 
 • przed wejściem dokładnie zdezynfekować ręce płynem z dozownika ( miejsca dezynfekcji są wyznaczone );
 • oczekując na wejście do pokoju porad zachować odległość min. 2,0 m od osoby;
 • dokumenty, w tym nośniki danych, wypełnione formularze skarg/wniosków należy złożyć we wskazane miejsce.
Uwaga ! osobiste porady prawne nie będą udzielane osobom:
- niestosującym się do powyższych zasad i poleceń udzielającego porad (przyjmującego skargi i wnioski),
- chorym i z podwyższoną temperaturą.w Poznaniu

Porady prawne i techniczne udzielane są pracownikom i pracodawcom na parterze w poniedziałki od 830 do 1800, w pozostałe dni od 830 do 1500.

Porady prawne z Karty Nauczyciela udzielane są w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 09:00 - 13:00 pod numerem telefonu 61 6284 046.

We wrześniu wyjątkowo porady będą udzielane tylko w dniu 21 września.

Ponadto zapytania z Karty Nauczyciela można przesyłać mailowo na adres kancelaria@poznan.pip.gov.pl


ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

e-mail:
kancelaria@poznan.pip.gov.pl *

* Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 78, poz. 1071 z poźn. zm.) podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 1)osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska), 2)adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby, 3)przedmiotu sprawy, której dotyczy. Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, z siedzibą: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  iod@poznan.pip.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
 1. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r o Państwowej Inspekcji Pracy;
 2. na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • inne jednostki organizacyjne PIP,
 • uprawnione organy publiczne,
 • podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi.
 2. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane. Szczegółowe okresy reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Państwowej Inspekcji Pracy stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76/18 Głównego Inspektora Pracy z dnia 15 października 2018 r. (dostępne na stronie BIP Państwowej Inspekcji Pracy).
 3. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych będą przechowywane, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
  Dane osobowe zawarte w nagraniach z rozmów telefonicznych mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym w imieniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma także prawo do jej cofnięcia.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych w celu wskazanym w pkt 4 lit. a) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
   
 
w Koninie

Porady prawne i techniczne udzielane są w siedzibie oddziału od poniedziałku do piątku od 830 do 1500.

ul. Obrońców Westerplatte 12
62-500 Konin

e-mail:
konin@poznan.pip.gov.pl *
 

 
w Lesznie

Porady prawne i techniczne udzielane są w siedzibie oddziału od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1500

ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno

e-mail:
leszno@poznan.pip.gov.pl *
 
 
 
w Ostrowie Wlkp.

Porady prawne i techniczne udzielane są w pok. 1 od poniedziałku do piątku od 830 do 1500.

ul. Grabowska 29
63-400 Ostrów Wielkopolski

e-mail:
ostrow@poznan.pip.gov.pl *
 
 
 
w Pile

Porady prawne i techniczne udzielane są od poniedziałku do piątku od 830 do 1500

ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

e-mail:
pila@poznan.pip.gov.pl *
 

GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Wypadki