• RSS
  • Wersja tekstowa

Zasady udzielania porad


Porady prawne udzielane przez jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczą wyłącznie przestrzegania przepisów prawa pracy. W szczególności dotyczyć mogą:
• stosunku pracy
• wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
• urlopów wypoczynkowych
• uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem
• zatrudnienia młodocianych
• zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Nie udziela się porad w pozostałym zakresie, w szczególności:
• przepisów ubezpieczenia społecznego (rent, emerytur, zasiłków)
• uprawnień osób poszukujących pracy (bezrobotnych) w tym zasiłków i rejestracji w PUP.
• podatków i innych świadczeń publicznoprawnych
• zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenie, umowy o dzieło, „kontrakty menadżerskie”)
• prawa rodzinnego i spadkowego

Porady prawne w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz w jego oddziałach udzielane są wszystkim zainteresowanym. Porady prawne ukierunkowane są na wskazanie aktu prawnego lub konkretnego przepisu oraz ich interpretacji, a także o dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy.

Porady udzielane telefonicznie ograniczone są do wyjaśnienia prostych stanów faktycznych oraz poinformowania o obowiązujących przepisach.

Porady prawne udzielane pracodawcom nie mogą prowadzić do zastępowania wyspecjalizowanych w obsłudze kadrowo-płacowej podmiotów świadczących usługi pracodawcom.


 

Porady z wykorzystaniem języka migowego


Realizując obowiązek do udostępnienia usług pozwalających na komunikowanie się osób doświadczonych trudnościami w tym zakresie - wynikający z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) - informujemy o możliwości przesyłania korespondencji kierowanej do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz naszych Oddziałów drogą elektroniczną na adresy e-mailowe wskazane na naszej stronie www.poznan.pip.gov.pl w zakładce "Kontakt" bądź faksem na nr (61) 628 40 03.

Zgłoszenia takiego należy dokonać na druku zamieszczonym poniżej, pisemnie na adres OIP ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, elektronicznie na adres kancelaria@poznan.pip.gov.pl, bądź faksem na nr
(61) 628 40 03, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem (liczonym od dnia otrzymania wniosku), w którym tłumacz ten będzie niezbędny do załatwiania sprawy w urzędzie.

Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się oraz sprawy związanej z tłumaczeniem.

Formularz zgłoszenia chęci korzystania z pomocy tłumacza języka migowego rtf
 


Komunikat
Z uwagi na gwałtownie rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 („koronawirus”) i wzrost liczby osób zakażonych, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie pracowników Państwowej Inspekcji Pracy
i osób korzystających z naszej pomocy tymczasowo wstrzymuje się udzielanie porad prawnych osobistych  w siedzibie okręgu oraz oddziałach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Począwszy od dnia 19.10.2020 do odwołania, w miejsce porad prawnych osobistych uruchamia się porady/informacje telefoniczne pod numerami:
•    61 628-40-00 – siedziba Poznań,  
•    61 628-41-00 – Oddział w Koninie,
•    61 628-41-50 – Oddział w Lesznie,
•    61 628-42-00 – Oddział w Ostrowie Wlkp,
•    61 628-42-50 – Oddział w Pile.

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 15:00w Poznaniu

Porady prawne i techniczne udzielane są pracownikom i pracodawcom na parterze w poniedziałki od 830 do 1800, w pozostałe dni od 830 do 1500.

Porady prawne z zakresu karty nauczyciela i prawa o szkolnictwie wyższym udzielane są w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca w godzinach 8:30 - 14:30.ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

e-mail:
kancelaria@poznan.pip.gov.pl *

 

* Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 78, poz. 1071 z poźn. zm.) podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 1)osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska), 2)adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby, 3)przedmiotu sprawy, której dotyczy. Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, z siedzibą: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
2.    Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  iod@poznan.pip.gov.pl.
3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w Art. 10 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
4.    Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
•    inne jednostki organizacyjne PIP,
•    uprawnione organy publiczne,
•    podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.    Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
8.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 
w Koninie

Porady prawne i techniczne udzielane są w siedzibie oddziału od poniedziałku do piątku od 830 do 1500.

ul. Obrońców Westerplatte 12
62-500 Konin

e-mail:
konin@poznan.pip.gov.pl *
 

 
w Lesznie

Porady prawne i techniczne udzielane są w siedzibie oddziału od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1500

ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno

e-mail:
leszno@poznan.pip.gov.pl *
 
 
 
w Ostrowie Wlkp.

Porady prawne i techniczne udzielane są w pok. 1 od poniedziałku do piątku od 830 do 1500.

ul. Grabowska 29
63-400 Ostrów Wielkopolski

e-mail:
ostrow@poznan.pip.gov.pl *
 
 
 
w Pile

Porady prawne i techniczne udzielane są od poniedziałku do piątku od 830 do 1500

ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

e-mail:
pila@poznan.pip.gov.pl *
 

GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Wypadki