• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Artykuł archiwalny

Zgłoszenie skargi, wniosku, porada

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
• pisemnie - telegraficznie, faksem lub pocztą elektroniczną
• ustnie - do protokołu
Uwaga!
Skargi i wnioski NIE MOGĄ BYĆ ANONIMOWE.
Skargi niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszącego POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPOZNANIA.
Okręgowy Inspektorat Pracy może podjąć decyzję o rozpatrzeniu anonimowej skargi lub wniosku jeżeli z ich treści wynika, że:
• w sposób rażący naruszane są przepisy prawa pracy, w tym w szczególności występuje zagrożenie życia lub zdrowia pracowników
• istnieje prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa pracy przez organy lub pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
Każda skarga wpływająca do OIP powinna być załatwiona w ciągu miesiąca.
W szczególnych przypadkach termin jej rozpatrzenia może być przedłużony, o czym powiadamia się skarżącego oddzielnym pismem.
Osobę skarżącą informuje się o sposobie jej załatwienia, lub w jakim zakresie została przesłana do innego organu w celu dalszego jej rozpatrzenia.

NAZWISKA OSÓB SKARŻĄCYCH I ICH ADRESY STANOWIĄ TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ I NIE SĄ UJAWNIANE.
Jeśli jest to niezbędne do rozpatrzenia skargi za zgodą osoby składającej skargę, jej nazwisko może być ujawnione podczas czynności kontrolnych. Taka sama procedura dotyczy wniosków.


Uprzejmie informujemy, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu nie rozpatruje korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Zgodnie z w/w przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
1) osoby, od której pochodzi ( jej imienia i nazwiska ),
2) adresu ( kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania ) tej osoby,
3) przedmiot sprawy, której dotyczy.

Skargę na działalność pracodawcy oraz wniosek o udzielenie porady należy kierować zgodnie z właściwością do okręgowego inspektoratu pracy lub oddziału okręgowego inspektoratu pracy właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu na siedzibę pracodawcy (szczegółowa informacja o siedzibach okręgowych inspektoratów pracy znajduje się na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl). Jednocześnie informujemy, że w przypadku złożenia skargi dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie i nie są ujawniane w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych.

Formularz - przejdź dalej
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne